Monday, March 28, 2022


Melody Night Band
UKRAINIAN FOLK MUSIC VOL. 1 - Українська музика в нашій крові.

Hotculko Kseniu 5:10
Tsyhanochko 3:25
Nich Taka Hospody 2:50
Na Mayami 3:13
Chohoz Voda Kalamutna 2:42
Moze Tak Ne Treba 2:00
Po Dorozi 3:21
Hey Ha 3:10
Moyi Yasyny 2:47
Hory Hory 3:45
Byla Mene Maty 3:28
Oy Ty Strumochku 3:25

No comments:

Post a Comment