Tuesday, November 5, 2019


OM SHRI ANANTAHA

om om om
om shri anantaha narayanaha
mangalam bhagwan vishnu
mangalam garurd dhwaja
mangalam pundri kakshu
mangalayae tanu hari

No comments:

Post a Comment